ผู้สนับสนุน

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

XHTML

ข้อแตกต่างจาก HTML


element ต้องเป็น nested
ผิด
<b><i>This text is bold and italic</b></i>
ถูก
<b><i>This text is bold and italic</i></b>

ปิด tag เสมอ
ผิด
<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph
ถูก
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

tag เดี่ยวก็ต้องปิด
ผิด
A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">
ถูก
A break: <br /> <!-- เว้นวรรคด้วย -->
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

tags และ attributes เป็นตัวเล็กทั้งหมด
ผิด
<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>
ถูก
<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>

ผิด
<table WIDTH="100%">
ถูก
<table width="100%">

ต้องมี root element เสมอ และเป็น <html>


<html>
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>

ห้ามย่อ 
ผิด
<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>
<frame noresize>
ถูก
<input checked="checked" />
<input readonly="readonly" />
<input disabled="disabled" />
<option selected="selected" />
<frame noresize="noresize" />

ใช้ id แทน name แต่ว่า ใช้ ทั้งสองอันได้
ผิด
<img src="picture.gif" name="picture1" />
ถูก
<img src="picture.gif" id="picture1" />
<!--หรือ-->
<img src="picture.gif" id="picture1" name="picture1" />


อิง w3schools

1 ความคิดเห็น:

  1. มีคนจะทำ XHTML พอดี เด๋วให้เค้ามาอ่าน

    ตอบลบ