ผู้สนับสนุน

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

Build ChromeOS

THIS PAGE IS DEPRECATED ใช้ไม่ได้แล้วครับ

ดูต่อที่นี่แทน
ที่มา chromium.org/ แล้วก็เอามาย่อ
Prerequire
- Host Ubuntu karmic
- sudo apt-get install git-core
1. get source tarball
wget http://build.chromium.org/buildbot/archives/chromiumos-0.4.22.8.tar.gz tar xvfz chromiumos-0.4.22.8.tar.gz mv chromiumos-0.4.22.8 chromiumos cd chromiumos gclient config http://src.chromium.org/git/chromiumos.git
gclient sync
2. make local repo
cd chromiumos/src/scripts
./make_local_repo.sh
wait for download....
3. make chroot
./make_chroot.sh
4. Download Chromium(browser) tarball
mkdir -p ../build/x86/local_assets
cd ../build/x86/local_assets
wget http://build.chromium.org/buildbot/archives/chromium-chromiumos-r32516.zip
mv chromium-chromiumos-r32516.zip chrome-chromiumos.zip
cd -
(ลอง check link บนเว็บด้วย)
5. enter chroot
./enter_chroot.sh
6. enable a local user account (ยังไม่รู้เลยเอาไว้ทำไร)
( cd ../platform/pam_google && ./enable_localaccount.sh USERNAME )
7. Set shared user password
./set_shared_user_password.sh
(กรอก password แล้วมันจะถูกเข้ารหัสเก็บไว้ที่ ./shared_user_password.txt)
8. Build packages/image
./build_platform_packages.sh ./build_kernel.sh
./build_image.sh
exit image ที่ได้จะมีทั้ง mbr.image(master boot record), rootfs.image อยู่ใน chromiumos/src/build/images/999~~/ 9. Add Droidsans-th fonts, Add keyboard switching key (via http://forum.ubuntuclub.com/forum/topic,12115.0.html)
cd chromiumos/src/build/images/999~~/
sudo mount -o loop rootfs.image rootfs
mkdir droidsans-th
cd droidsans-th/
unzip DroidSansWithThaiFontsv1.zip
sudo cp fonts/* ../rootfs/usr/share/fonts/truetype/ttf-droid/
9.2 add keyboard switch
edit(vi,nano,gedit) ../rootfs/etc/X11/xorg.conf
add to Bold lines
---------------------
Section "InputDevice" Identifier "Keyboard1" Driver "kbd" Option "AutoRepeat" "250 30" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc104" Option "XkbLayout" "us,th" Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll" Option "CoreKeyboard" EndSection
----------------------
cd ..
sudo umount rootfs
10. Copy the image to a USB(this can use to install) or VMWare
USB
cd chromiumos/src/scripts/ ./image_to_usb.sh --from=~/chromiumos/src/build/images/SUBDIR --to=/dev/sdc VMWare
./image_to_vmware.sh --from=~/chromiumos/src/build/images/SUBDIR --to=~/chromiumos/src/build/images/SUBDIR/ide.vmdk