ผู้สนับสนุน

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ตัวอย่างคำสั่ง alias มีประโยชน์มากๆ

กลับมาเขียนอีกแล้วววววววววววว
ทิ้งร้างไว้นานมากๆๆๆๆๆ
ยอมรับมามีปัญหากับชีวิตตัวเอง สับสนอะไรหลายๆ อย่างตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไรไหร่เลย
ช่างมันเหอะก็ส่วนนึงของชีวิต
วันนี้กลับมาเขียนอีกครั้งไม่รู้ว่าเคยเขียนไปแล้วหรือยังกลับมาเขียนใหม่เร่ืองนี้
ไม่ search ของเก่าด้วย(เอาแต่ใจสุดๆ)
เรื่องคำสั่ง alias มีทั้งบน linux และ mac เป็นเรื่องเกี่ยวกับ command line
ใครเริ่มไม่รู้เรื่องให้ปิดซะ


alias เป็นคำสั่งที่ทำให้เราจำลองคำสั่งของเคร่ืองเดิมเป็นคำสั่งใหม่ที่เราตั้งเอง
โดยเราต้องระวังไม่ใช้ไปทับกับคำสั่งเดิมของเครื่องเอาเอง
แต่ว่าอันนี้เช็คง่ายๆ โดยสมมุติเราต้องการ คำสั่ง hibernateoff
ก็ลองพิมพ์ไปเลยว่า
$ hibernateoff
อาจจะพิมพ์แค่ไม่กี่ตัวแล้วกด tab ดูถ้ามันกดไม่ได้แสดงว่าไม่มีคำส่ังนี้แล้ว
ถ้าเพื่อความชัวล์อยาก enter ดูก็จะได้ว่า
-bash: hibernatealway: command not found
 แสดงว่าเอามาใช้ได้เลย
วิธิใช้ก็
alias <คำส่ั่งใหม่ที่เราตั้งเอง>="<คำสั่งที่ต้องการให้ทำงานจริงๆ>"
ตัวอย่าง
alias ls="ls -GF"
เป็นการสั่งให้ ls แสดงสีและเครื่องหมายบอกชนิดไฟล์

ตัวอย่างการใช้งานจริงใน .bash_profile ของผม
export PS1="\T:\W $ "
alias ls="ls -GF"
alias ll="ls -lGF"
alias la="ls -alGF"
alias macphp="/usr/bin/php"
alias php="/Applications/MAMP/bin/php5.3/bin/php"
alias mysql="/Applications/MAMP/bin/apache2/bin/mysql"

# turn on or off hibernate mode
# this may require root password
alias hibernateon="sudo pmset -a hibernatemode 5"
alias hibernateoff="sudo pmset -a hibernatemode 0"

# remount file that form windows and may not be show on finder
# this will remove '@' form drwxr-x-r-x@  it may not good for every file
# use only on folder that you can not see it on normal Finder mode. Good luck :)
# usage 'windirshow 'alias windirshow="xattr -d com.apple.FinderInfo"
# show hidden file on finder or hide it.
alias showhidden="defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;killall Finder"
alias shownormal="defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE;killall Finder"

ตัวอย่าง terminal ที่เปลี่ยนไปหลังจาก ใช้ .bash_profile อันนี้